Areál - kulturní památky

Areál nemocnice

Orientační plán DPN OpařanyAreál nemocnice se rozkládá na osmi hektarech a je v něm 27 staveb. Je účelově přizpůsoben poskytování zdravotních služeb a provozu zdravotnického zařízení.
Najdeme zde i víceúčelové sportoviště, zastřešený bazén a satelitní sportovní zázemí, relaxační a odpočinkové zóny.
Areál Dětské psychiatrické nemocnice představuje z urbanistického i architektonického hlediska hodnotný fenomén dokládající dlouhý vývoj půdorysné a hmotové skladby místa. Patrně od počátků osídlení lokality tvořila spojnice sídla s někdejší tvrzí páteř komunikačního systému. Toto řešení bylo převzato, zvýrazněno a doplněno kompozicí barokního areálu jezuitské rezidence. Ještě nová výstavba v 19. století s hlavní komunikační osou koresponduje. Rozvolnění této koncepce přinesla až postupná rozsáhlá expanze zástavby severním a západním směrem ve 20. století. Ta přinesla četné nové kvality, areál však byl rozvíjen spíše směrem k soběstačnosti a větší uzavřenosti.

Fotogalerie

Letecký pohled na DPN Opařany


 
Park - kulturní památka

Podstatnou část areálu tvoří park, který je kulturní památkou. V rozlehlém parku nemocnice o ploše přibližně 4,5 ha se nachází 524 stromů. Park je osázen jak domácími parkovými stromy, tak i cizími druhy. Jsou zde i zajímavé dřeviny co do druhů či stáří, odhadovaného u nejstarších kolem 130 let. Po parku je značena naučná stezka s popisky vzácnějších stromů. Areál parku je zázemím pro sportovní programy, volnočasové aktivity a nabízí i relaxační zóny.

Park je přístupný veřejnosti každý den od 7:00 - 20:00 hodin.

Pohled na stromy v parku DPN OpařanyPohled na stromy v parku DPN Opařany

Rekonstrukce parku v letech 2014-2015


Brána Markéta - kulturní památkaBrána Markéta - kulturní památka

Součástí bývalého klášterního komplexu je klášterní barokní brána zvaná „Markéta“ podle fresky vyobrazené v jejím štítě - sv. Markéta hází srp do žita.
Brána Markéta je situována severozápadně a s bývalou vjezdovou barokní bránou u kostela sv. Františka Xaverského na jihovýchodě tvoří páteř komunikačního schématu areálu.

sv. Markéta, pověst


Budova A - kulturní památka

Pavilon "A" je nejstarší budovou nemocnice.Byla vybudována jezuity jako klášter z bývalé kamenné tvrze v letech 1717-1727. Refektář kláštera je zdoben vzácnými stropními freskami.

Ke klášterní rezidenci byl přistaven v r. 1735 Dienzehoferovský kostel , zasvěcený sv. Františku Xaverskému. Kostel má bohaté a vzácné vybavení, freskové malby a varhany z roku 1736. Po zrušení jezuitskéhu řádu připadl bývalý jezuitský majetek v Opařanech a Bernarticích roku 1773 studijnímu fondu. Podrobnosti o klášteru je možné nalézt také na portálu Památkového ústavu.

Pohledn na kašnu a budovy AVe veřejné dražbě byl pak jezuitský majetek 28.3. 1825 zakoupen paní kněžnou Kvido Baduine z Paaru a byl spojen s Bechyní. V bývalém klášteře byly umístěny vrchnostenské úřady a byty úředníků. O klášteře se začalo mluvit jako o zámku .

R 1854 byl zámek nabízen zemskému výboru , ale až v r. 1887 byl najat zemským výborem a později -v roce 1889 koupen za účelem zřízení lůžkové péče pro psychiatrické dospělé pacienty.

V současnosti slouží budova k léčbě dětských pacientů .


Refektář v budově A / jídelna a obřadní místnost bývalého kláštera / je využíván jako společenská a konferenční místnost.

Refektář (latinsky refectorium, pocházející z reficere, tzn. "obnovit") je společná jídelna mnichů v křesťanských klášterech nebo řeholních domech. Některé kláštery, budované především v časech baroka, měly refektář letní a zimní. Refektář nesloužil k pouhému najedení, ale k sérií obřadů, které jídlo provázely. K modlitbám, požehnání a meditaci. Vzhledem ke shromáždění společenstva se zde řešily také některé provozní záležitosti.
Kapacita 110 míst.
Strop refektáře je zdoben freskovými malbami a bohatými štuky.

Ze zdroje POPIS OKRESU BECHYŃSKÉHO Z ROKU 1928
Nádherné dvéře z refektáře vymínil si kníže Paar a jsou nyní umístěny v bechyňském  zámku v jídelně. Šteláře z bývalého refektáře dány do kostela v Bernarticích a Dobronicích, kde jich upotřebeno za postranní oltáře.

Fotogalerie
Kartuše


Hodiny  z r. 1895 v areálu nemocnice

Hodiny na budově ANěkolik let byly hodiny v průčelí budovy A nefunkční. V r. 2014 a 2015 prošly hodiny generální opravou. K 90. narozeninám nemocnice v r. 2014 bylo rozhodnuto o jejich zrestaurování.

Další informace

 


Pohled na vodárenskou věž v DPN OpařanyVodárenská věž - kulturní památka

Byla postavena v roce 1901 při rozšiřování lůžkové kapacity. Je vysoká 26,3 m a do současnosti slouží jako zásobárna vody. Na věž vede celkem 154 schodů.
Rekonstrukce věže probíhala v letech 1997-1999, samotné nádrže byly opraveny 1997 (vyčištění a nový vnitřní i venkovní nátěr). Objem nádrží je 85 m3 jedné a 95 m3 druhé nádrže.

Další informace


Kostel sv. Františka Xaverského v Opařanech

Pohled na budovu A s kostelem

Současný kostel se nalézá na jižním konci obce, na křižovatce silnic Stádlec, Bechyně. Majitelem je církev římskokatolická.

Byl vystavěn v letech 1732-1735 na místě bývalého kostelíku z poloviny 17. století.

Základní kámen tohoto původního kostela, věnovaného rovněž sv. Františku Xaverskému, byl položen 17. dubna 1657 na místě bývalé, velice sešlé tvrze v horních Opařanech, tedy zřejmě v místě dnešního kostela. Dne 29. dubna 1659 byla nad vstupem kostela zazděna reliéfní kamenná deska s nápisem DIVO FRANCISKO XAVERIO SACRUM.O patronaci nad kostelem byla od jeho vysvěcení požádána jezuitská kolej jindřichohradecká, která zajišťovala v kostele bohoslužby. Od té byly pozemky s tvrzí odkoupeny pražskými Jezuity v roce 1679.

Zřejmě jeho úprava neodpovídala velkorysé výstavbě koleje či rezidence, zahájené stavebně v roce 1717, a tak dochází v roce 1732 k úplné demolici stávajícího kostela a v letech 1732-1735 k výstavbě nového kostela.

Jako autor návrhu nového kostela byl pověřen Kilián Ignác Dientzenhofer, jeden z nejslavnějších architektů své doby. Dientzenhofer řeší stavbu jako podélnou na půdorysu složeném ze dvou napříč položených oválů, k nimž byla přičleněna oválně pojatá předsíň a v závěru obdélné presbyterium s konvexními vnitřními stěnami. Tato dispozice připomíná stavby K. I. Dientzenhofera vzniklé po roce 1700. Zvláště názorově shodná je jezuitská stavba kostela sv. Klimenta v Praze.

Kostel je uvnitř vysoký 16 m, dlouhý 30 m a široký 10 m.

Malířská výzdoba kostela byla připisována původně Josefu Kramolínovi (1730-1802), ale ukázalo se, že by mu v době vysvěcení kostela bylo 5 let. Iluzivní malba v hlavním oltáři je s největší pravděpodobností dílem jezuity slezského původu P. Jana Kubena. Malby na klenbách provedl František Antonín Müller (1693-1753). Součástí hlavního oltáře je i obraz Černé madony. Interiér kostela představuje námětově bohatý, z velké části dosud intaktně dochovaný obrazový komplex. Privilegované místo bylo určeno nástropním malbám a hlavnímu oltáři, oslavujím titulárního světce. Originálním rozvinutím témat vztahujících se k sv. Františkovi Xaverskému je vnitřní výzdoba opařanského kostela alespoň v českém prostředí unikátní.

Korpus varhan hojně zlacený s řezbářskými ozdobami hrajících andělů postavil v roce 1730 Václav Pantočka, varhanář z Moravských Dačic. V roce 1760, tedy po dokončení interiéru, je zakoupen klaviaturní stolek od Vojtěcha Beera, varhanáře z Prahy.

Výstavba věže kostela byla dokončena až dodatečně kolem roku 1748.

Kostel byl opakovaně opravován.

Majitel objektu, církev římskokatolická. Objekt je spojen s bývalou jezuitskou rezidencí – dnes Dětskou psychiatrickou nemocnicí – majitel objektu ČR.

Zdroj :  www.oparany.cz, www.kostelycz.cz, PAMÁTKY JIŽNÍCH ČECH 2 2009, listopad  2016


EHD (www.ehd.cz)

Nemocnice se přihlásila k EHD - Dny evropského dědictví (European Heritage Days) již v roce 2004.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně
v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví.
Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu.

Zdroj: http://www.shscms.cz/ehd/cz/