Historie

Historie

 

Vlajka ČR Informace o historii v českém jazyce

Vlajka DE Informace o historii v německém jazyce

Vlajka EN Informace o historii v anglickém jazyce

1.9.1887 - 2017 
Výročí 130 let poskytování psychiatrické péče v nemocnici v Opařanech.

Opařany jsou v nejstarších záznamech připomínány jako tvrz s pivovarem, kterou koupil v r. 1268 Přemysl Otakar II. Od pražského  arcibiskupa Jana III. Po té následovaly další rody, které Opařany vlastnily a přebudovávaly.  Za válek  husitských patřily přechodně k Táboru. Historická jména Vít ml. ze Rzavého, Anna Chrtová z Dlouhé vsi, Jan Vitte z Lilienthalu, Anna Hozlauerová z Kalenic a na Olší - ta vystavěla v Opařanech nové sídlo či zámek. Od r. 1656 patřily Opařany hraběnce Františce  Slavatové, rozené z Meggau na Cáchlově, která proslula svoji dobročinností. V r. 1657 založila v Opařanech zámeckou  kapli. Její syn Jan Jáchym Slavata z Chlumu, císařský komorník  a zemský soudce je prodal r.1667 jezuitské  koleji Tovaryšstva Ježíšova  v Jindřichově Hradci . Od této koleje koupila v r. 1699 statek opařanský s dalším majetkem  kolej Jezuitů v Praze a připojila je k majetku bernartickému a dobronickému. Tvrz v Opařanech byla z kamene a dřeva  ještě na začátku 18. století. S příchodem  jezuitů došlo v Opařanech k rozsáhlému  budování. Byly zbourány zbytky staré tvrze  i kaple z doby Slavatovské.  Posledním zbytkem  tvrze  je  dvoupatrový sklípek v areálu nemocnice na 1. nádvoří . Stavba rezidence byla započata  pražskými jezuity  r. 1717 a dokončena r. 1727.  V r. 1735  byla dokončena stavba Diezenhoferovského  kostela zasvěceného sv. Františku Xaverskému. Na okraji obce vyrostla velkolepá  residence   kláštera a kostela. V kláštěře byli  vychováváni   kněží v kazatele a misionáře. Rezidence byla určena pro členy řádu s plicními  chorobami, a proto byly v okolních lesích  zbudovány  cesty a dlážděné lesní komunikace  pro vycházky. Tyto doby dosud  připomíná cesta k "obrázku" na Jezuitský vrch  pod myslivnou. Po zrušení jezuitského  řádu  připadl majetek v Opařanech a  Bernarticích  r. 1773 studijnímu fondu.  V r. 1779 byla zřízena jezuity škola a r. 1795 byla z panských stájí upravena  nová školní  budova, která dnes již neexistuje. Na jejím místě stojí  dnes administrativní budova nemocnice vedle kostela. Jezuitský majetek byl ve veřejné dražbě  zakoupen kněžnou Quidobaldina  z Paarů a připojila ho k panství v Bechyni.  V bývalém  kláštěře byly umístěny vrchnostenské  úřady a byty úředníků  a o kláštěře se začalo mluvit jako o zámku. Od r. 1854 byl majetek nabízen  zemskému výboru pro různé účely.

Až v roce 1887  byly Opařany  pronajaty  a  v r.  1889  zakoupeny zemským  výborem a určeny k psychiatrické péči pro dospělé.  Provoz byl zahájen 1.9.1887.  Dospělá psychiatrie  byla od r. 1924  nahrazena  psychiatrickou péčí pro děti.  V roce 1924 bylo v zájmu státu vybudováno první zařízení pro děti s psychickými poruchami po vzoru zařízeních pro dospělé včetně moderní školy školy s tělocvičnou, sluneční lázní a  s krytým bazénem. Zpočátku  nebyla koncepce oboru dětské psychiatrie , převažovaly děti s mentálními defekty a sociální problematikou. S postupem doby a s pokrokem medicíny  včetně koncepce oboru se po několik generací přebudovávalo zařízení pro kvalitnější péči a indikované psychiatrické případy. Přibýval počet  lékařů a erudovaného ošetřovatelského personálu. Klesal počet lůžek, zkvalitňovaly se diagnostické a terapeutické oblasti, byl zájem na moderním pojetí zařízení, redukovaly se plochy ložnicové ve prospěch ploch pro terapeutické aktivity, diferencovala se péče směrem k pacientovi, využíval se areál pro rehabilitační programy a resocializační programy. Pro účely dětské psychiatrie je zařízení využíváno dosud . Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Neocnice je největším poskytovatelem zdravotních služeb v oboru dětské a dorostové psychiatrie v ČR .

Vývoj počtu lůžek :
v počátku 450-550 lůžek, r. 1970-1990 350 lůžek, r. 1990 270 lůžek, r. 1997 - 200/185 lůžek, r.2007-200/180 lůžek, r.2011 160  lůžek, r. 2012-2016 150 lůžek. Od dubna 2016 - 130 lůžek. Od července 2017 - 110 lůžek. Od ledna 2020 - 90 lůžek

Aktualizováno: 1/2019

 

Ohlédnutí za historií  dětské a dorostové psychiatrie v Opařanech 1924-2014

Dětská a  dorostová  psychiatrie v Opařanech  -  slavila 90 let  existence. Navázala  v r. 1924 na  poskytování  zdravotních  služeb  dospělé  psychiatrie.

Poslední  rozsáhlejší  zpracování   a vydání v tištěné  podobě historie  dětské  psychiatrie v Opařanech  bylo  ke 100. výročí 1887-1987.

K historii  naší opařanské  psychiatrie a  dětské  psychiatrie  existuje  mnoho archivních  materiálů  jak v Opařanech,  tak v archivech, a  to  hlavně ve Státním oblastním archivu v Třeboni.

K 90.výročí jsme  zahájili  další  etapu  zpracování  historie. Založili  jsme  navíc  ve 3  výstavních  síních v nemocnici  výstavu  k významu  psychiatrie v Opařanech.  Na  dobových  fotografiích,  dokumentech, předmětech   je  zachycen  historický  vývoj. Část  z ní  je  mobilní . Proběhly  3 slavnostní  semináře  k výročí s prezentací  zejména  nových  dat,  dokumentů,  fotografií v Opařanech a v Praze, vč. mobilní  výstavy.

Více než půl roku probíhají práce na zmapování historických materiálů, které byly o zdejším zdravotnickém zařízení v minulosti vytvořeny. Historiografická práce je v současné době těsně před dokončením. Jejím výstupem bude komplexní text popisující vývoj někdejšího ústavu od jeho založení až po dnešek. Věříme, že se podaří ji během příštího roku také vydat tiskem, aby byla přístupná všem zájemcům.

Mezi archívními zdroji byla nalezena řada dosud neznámých či nepoužitých materiálů. Jedná se například o filiální kroniku vedenou školskými sestrami Kongregace sv. Františka Serafínského, které v opařanské ústavní škole působily jako učitelky od jejího otevření v roce 1926 až do politického zákazu roku 1956. Dalším novým zdrojem byly dvě farní kroniky, do nichž jsme mohli nahlédnout díky laskavé spolupráci opařanského faráře p. Josefa Charypara či digitalizovaná kronika obce Opařany. Personální spisy, kterými disponuje archív DPN, jsme v neposlední řadě využili k doplnění chybějících informací o jednotlivých ředitelích, kteří zdejší dětské zařízení postupně vedli. Velkým přínosem byla spolupráce s někdejším ředitelem MUDr. Josefem Křížem, který ochotně odpovídal na otázky a pomáhal doplnit bílá místa v našich znalostech.

Díky rozsáhlému materiálu, který byl shromážděn, se podařilo získat dostatek poznatků také o obdobích, o nichž jsme doposud věděli jen velmi málo. Takovým obdobím byla zejména druhá světová válka a počátek poválečného období. Podařilo se zdokumentovat např. nesmírně devastační vliv, jaký na opařanský areál měla postupná přítomnost čtyř armád během válečných a poválečných let. Dokázali jsme popsat, jakým způsobem bylo v padesátých letech prováděno omezování náboženské svobody zdejších pacientů. Zmapovali jsme průběh a výsledky rozsáhlé hygienicko-epidemiologické akce v polovině padesátých let, která řešila katastrofální zdravotní situaci v tehdejší léčebně. Dohledali jsme, co se dělo s opařanskými pacienty v době, kdy byl ústav v roce 1944 z vlastního areálu vyhnán a de facto likvidován. A tak by bylo možné pokračovat dlouho.

Další  rozsáhlou  zpracovávanou  kapitolou  je  období   po r. 1989.

V tomto připomenutí  nezacházíme  do  konkrétních  dat.

V r. 2015  chceme  vydat  materiál  o  historii    největší  dětské  psychiatrie v ČR .

Od 1.7.2013 došlo ke změně názvu. Dětská  psychiatrická léčebna  Opařany byla přejmenována na Dětská psychiatrická nemocnice Opařany.

Aktualizováno: prosinec 2014
Prim.MUDr. Iva  Hodková,  Mgr.Martina Řehořová, Ph.D.