Protikorupční opatření

Systém pro oznámení podezření na korupci

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, jsou v Ministerstvu zdravotnictví České republiky určeni prošetřovatelé, kteří přijímají a prošetřují oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech. 

Prošetřovatelem podle § 3 odst. 3 tohoto nařízení byl určen:

 • Josef Winkler, DiS.

Prošetřovatel přijímá oznámení, a to anonymně, a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání.

K podání oznámení může zaměstnanec DPN využít:

 1. Elektronickou komunikaci dostupnou všem zaměstnancům DPN, kdy pro tyto účely je zřízena emailová schránka prosetrovatel@dpnoparany.cz
 2. schránku pro příjem listinných oznámení, které jsou umístěny v jednotlivých budovách DPN,
 3. osobní jednání u prošetřovatele.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

 1. identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,
 2. podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
 3. konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

K přijímání podnětů od zaměstnanců je oprávněný pouze a výlučně prošetřovatel.

Prošetřovatel:

 1. přijímá oznámení a zaručuje anonymitu oznamovatelů,
 2. vyhodnocuje relevantnost přijatých oznámení,
 3. určuje stupně závažnosti relevantních oznámení,
 4. vede evidenci oznámení.

 

Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá, a postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

Prošetřovatele prošetří podezření do 20 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení a ve zvlášť složitých případech do 40 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení.

Při prošetřování oznámení prošetřovatel postupuje podle § 7 nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Oznamovatel má právo být vyrozuměn o výsledku prošetření.