Rehabilitačně rosicializační komplement

Rehabilitačně resocializační centrum

Rehabilitačně resocializační centrum je součástí 4. oddělení. Je oddělením servisním pro 2., 4. oddělení nemocnice. Je určeno dětem v lůžkové péči oboru dětská a dorostová psychiatrie a je důležitou součástí komplexní léčebné strategie.

 • Jde o specifický centrální výběrový program.
 • Zařazení dítěte - pacienta je indikováno ošetřujícím lékařem nebo klinickým psychologem příslušného oddělení nemocnice
 • Je stanoven terapeutický záměr a doporučen počet sezení nebo délka docházky do programu.
 • Terapeuti úzce spolupracují s týmy na odděleních, docházejí na vizity a konzultace, členové týmu z oddělení mají možnost konzultací přímo v centru, vypracovávají zprávu.
 • Provoz centra je financován z prostředků DPN Opařany a sponzorských aktivit.

Poskytuje a nabízí

 • péči terapeutů -   ergoterapie, pracovní terapie, arteterapie,  socioterapie, fyzioterapie
 • docházku dítěte z oddělení na minimálně  6-10 sezení 2 a vícekrát týdně, možno opakovat či prodloužit.

Rehabilitačně -resocializační program zahrnuje

 • arteterapii, ergoterapii, socioterapii, pracovní rehabilitaci, kinezioterapeutické programy, odpočinkové programy, fyziotera§pii
 • skupinové a individuální terapie
 • aktivizační programy - zájmovou činnost (sport, ruční a domácí práce, malování, hudba)
 • pomoc při poznání sebe sama v problematice vztahu k sobě, druhým, rodině
 • pomoc v získání základních, životně důležitých dovedností k dalšímu hodnotnému životu.

Co vše v  centru najdete

 • dílny rukodělné – práce s textilem, kůží, dřevem, kovem, rostlinami, papírem atd.
 • ateliéry- keramický, malířský
 • programy kinezioterapeutické - pohybové, sportovní
 • rehabilitaci - tělesná cvičení, cvičení s gymbally, pilates, elektroléčbu, vodoléčbu, relaxace, masáže, aromaterapii
 • čajovnu, klub
 • cvičnou kuchyňku
 • práci na farmě
 • programy socioterapeutické, programy společenské.
Cíl
Cílem naší práce je poskytnout dítěti specifickou péči tak, aby došlo:
 • k obnově porušených psychických funkcí, stabilizaci či udržení
 • k odstranění nežádoucích projevů a postojů v chování
 • získalo sebevědomí
 • mělo pozitivní pohled na sebe a znalo své možnosti dalšího rozvoje, které může dále rozvíjet
 • umělo zacházet se svým volným časem
 • umělo řešit krizové situace, vybírat si kamarády a kolektiv
 • umělo zacházet se svým nitrem (emoce, stres, zklamání, radost, touha po štěstí apod.)
 • dokázalo si postupně vytvořit odpovídající hodnotový systém založený na základě etických zásad společnosti
 • ke zkvalitnění života v rámci možností zdravotního stavu pacienta.

Důležité informace pro přijetí dítěte do rehabilitačně resocializačního centra 
do RHB RES centra mohou být přijímáni pacienti ve věku 4-18 let, kteří jsou hospitalizováni v DPN Opařany.

K zařazení potřebuje pacient 
doporučení ošetřujícího lékaře nebo klinického psychologa příslušného oddělení, které zahrnuje terapeutický záměr, počet sezení či délku docházky a návrh typu programu.

Do terapeutických programů nemohou být přijímány
děti v akutní fázi onemocnění duševního či somatického.

Terapeuti svým přístupem vytvářejí pro pacienty atmosféru rodinného prostředí
nenabízí práci s rodinou pacienta. Tuto formu zajišťují programy na odděleních.

Centrum pořádá, organizuje a spoluúčastní se na terapii zábavné a společenské a na volnočasových aktivitách.