Harmonogram oslav

Ikona článku

ZUŠ Open

4.6.2024

Přijměte naše srdečné pozvání na koncert základních uměleckých škol, který se uskuteční 4. června 2024. Toto jedinečné hudební odpoledne se koná u příležitosti oslav 100. výročí Dětské psychiatrické nemocnice Opařany. Bude to odpoledne plné radosti a uměleckého vyjádření, kde talentovaní žáci předvedou své dovednosti a podpoří tak významný milník v historii péče o duševní zdraví dětí a mládeže. Přijďte sdílet s námi tento výjimečný okamžik, oslavme společně sílu hudby a význam komunity v podpoře duševního zdraví. Těšíme se na Vaši účast!

program

Ikona článku

Konference s mezinárodní účastí

20.09.2024

Vážení kolegové, rádi bychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní konferenci zaměřenou na problematiku dětské a dorostové psychiatrie, která se bude konat dne 20. září 2024 v areálu naší nemocnice. Tato prestižní akce představuje jedinečnou příležitost pro sdílení nejnovějších poznatků, výzkumných výsledků a klinických postupů v oblasti péče o duševní zdraví mladých lidí. Konference se zaměří na širokou škálu témat, od rané diagnostiky až po inovativní léčebné přístupy a nabídne bohatý program plný přednášek, workshopů a panelových diskusí s významnými odborníky ze Spojených států amerických, Německa a Velké Británie. Těšíme se na Vaši účast a na vzájemnou výměnu zkušeností a poznatků, které přispějí k dalšímu rozvoji této důležité oblasti medicíny.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, bude zapsána v centrálním registru akcí České lékařské komory a ohodnocena 6 kredity.
Simultánní tlumočení je zajištěno.

pozvánka program přihláška

Ikona článku

Vánoční koncert

12.12.2024

S radostí Vás zveme na vánoční koncert, který se koná u příležitosti oslavy sta let Dětské psychiatrické nemocnice Opařany. Tento sváteční hudební večer se uskuteční dne 12. prosince 2024 a slibuje nezapomenutelný zážitek plný vánočního ducha a hudby, která potěší všechny. Připojte se k nám v této významné chvíli, abychom společně oslavili stoleté dědictví péče a podpory, které nemocnice poskytuje mladým lidem. Těšíme se na Vaši návštěvi a na sdílení této jedinečné události plné radosti, naděje a vánočního kouzla.

program

Přednášející a témata přednášek konference

Christine Dunkley

Christine Dunkley

CZ
Christine Dunkley je v týmu British Isles DBT Training od roku 2006 a nyní je konzultantkou a ředitelkou aplikovaného výzkumu a školení. Třicet let pracovala v školení National Health Service (NHS) UK jako zdravotní sociální pracovnice a psychologická terapeutka. Během své kariéry udělala doktorát z klinické praxe na University of Southampton School of Health Sciences, kde studovala komunikaci emoční bolesti u sebevražedných pacientů. Je akreditována Britskou asociací pro poradenství a psychoterapii.

Christine spoluzaložila Společnost pro DBT ve Spojeném království a Irsku v roce 2012 a byla první předsedkyní. V roce 2016 získala stipendium a je viceprezidentkou společnosti. Christine vyučovala na více než 50 intenzivních kurzech DBT a stovkách workshopů. Je členkou správní rady nadace HOPE se sídlem v Singapuru. Na LinkedIn má 17 tisíc sledujících. Je pravidelným hostem podcastů, napsala práci Emotion Regulation component pro nový vzdělávací program NHS pro profesionály v oblasti welbeingu. Na svém kontě má více než 30 publikací včetně knih Teaching Clients to use Mindfulness Skills Dunkley C a Stanton, M. Routledge 2013 a Regulating Emotion the DBT Way, Dunkley C. Routledge 2020. Její práce Hearing the Suicidal Patient’s Emotional Pain, Dunkley et al, Crisis 2018 ovládla žebříček vydavatele jako „nejčtenějších“ po dobu 6 měsíců.

EN
Christine Dunkley has been with the British Isles DBT Training team since 2006, and is now a consultant trainer and Director of Applied Research and Training. She started her social work degree in 1978 and worked in the NHS as a medical social worker and psychological therapist for 30 years. During her career she undertook training in counselling and DBT, and did a doctorate in clinical practice at the University of Southampton School of Health Sciences, studying emotional pain communication from suicidal patients. She is accredited by the British Association for Counselling and Psychotherapy.

Christine co-founded the Society for DBT of the UK and Ireland in 2012 and was the first chair. She received a Fellowship in 2016 and is a Vice President of the Society. Christine has taught on over 50 DBT intensives, and hundreds of workshops, making her one of the most prolific DBT trainers in the world. She has taught in numerous countries in Europe. She is on the board of the HOPE foundation based in Singapore. She has 17 thousand followers on LinkedIn. She is a regular podcast guest. She wrote the Emotion Regulation component for the new NHS training for Mental Health Wellbeing Practitioners. She has over 30 publshed items including the books Teaching Clients to use Mindfulness Skills Dunkley C, and Stanton, M. Routledge 2013, and Regulating Emotion the DBT Way, Dunkley C. Routledge 2020. Her paper Hearing the Suicidal Patient’s Emotional Pain, Dunkley et al, Crisis 2018 topped the publisher’s ‘most read’ chart for 6 months.

Beate Herpertz-Dahlmann

Beate Herpertz-Dahlmann

CZ
Beate Herpertz-Dahlmann se specializuje na pediatrii a dětskou a dorostovou psychiatrii. Byla předsedkyní a klinickou ředitelkou Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie, psychosomatiky a psychoterapie na Technical Excellence University v Aachen a nyní je vedoucí profesorkou a výzkumnou pracovnicí. Jejím výzkumným oborem je etiologie, dopady a klinická léčba mentální anorexie u adolescentů, kde vydala širokou škálu publikací. Je koordinátorkou aktuální verze německých doporučených postupů pro poruchy příjmu potravy a na základě předchozích a současných velkých klinických studií stanovila nové léčebné strategie „denní léčby pacientů“ a „domácí léčby“ pro adolescentní mentální anorexii. Věnuje se také výuce studentů medicíny. Od února 2022 je šéfredaktorkou časopisu European Eating Disorder Review.

EN
Beate Herpertz-Dahlmann has specialized in paediatrics and child and adolescent psychiatry. She was Chair and Clinical Director of the Department of Child and Adolescent Psychiatry, Psychosomatics and Psychotherapy at the Technical Excellence University of Aachen and is now a senior professor and researcher. Her research field is the etiology, outcome and clinical treatment of adolescent anorexia nervosa with a wide range of publications. She is the coordinator of current version of the German guidelines for eating disorders and established the new treatment strategies “day patient treatment” and “home treatment” for adolescent anorexia nervosa by previous and current large clinical trials. She is also engaged in teaching medical students. Since February 2022 she is Editor in Chief of the journal European Eating Disorder Review.

Kerim Munir

Kerim Munir

CZ
Kerim Munir je ředitelem psychiatrické sekce Univerzitního centra excelence pro vývojové poruchy v rámci divize vývojové medicíny Bostonské dětské nemocnice a členem Společnosti Williama Augusta Hintona v Kanceláři pro vědeckou činnost a profesorem pediatrie a psychiatrie na Harvardově lékařské fakultě. Působil jako hlavní řešitel mnoha výzkumných a vzdělávacích grantů sponzorovaných Národním institutem zdraví (NIH). Je držitelem řady ocenění, včetně ceny George Tarjana udělované Americkou akademií dětské a dorostové psychiatrie (AACAP) a ceny za mezinárodní činnost udělované Asociací univerzitních center pro zdravotně postižené (AUCD) jako uznání za vedoucí postavení a přínos v oblasti intelektového a vývojového postižení (IDD) na národní i celosvětové úrovni. Je významným členem Americké akdemie dětské a dorostové psychiatrie (AACAP) i Americké psychiatrické asociace (APA). V současné době působí jako předseda vědecké sekce i pracovní skupiny pro psychiatrii vývojových poruchy intelektu Světové psychiatrické asociace (WPA) a zastával funkci viceprezidenta Mezinárodní asociace dětské a dorostové psychiatrie a příbuzných odborníků (IACAPAP).

EN
Kerim Munir is Director of Psychiatry, University Center for Excellence in Developmental Disabilities in the Division of Developmental Medicine, Boston Children’s Hospital, and William Augustus Hinton Society Fellow in the Office for Scholarly Engagement and Professor of Pediatrics and Psychiatry at Harvard Medical School. He has served as a Principal Investigator on numerous research, and research training grants, sponsored by National Institute of Health (NIH). He is recipient of numerous awards including the George Tarjan Award of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), and the International Services Award of the Association of University Centers on Disabilities (AUCD) in recognition of leadership and contributions in the field of Intellectual and Developmental Disabilities (IDD) nationally, and globally. He is a distinguished fellow of the AACAP as well as the American Psychiatric Association (APA). Currently he serves as Chair of both the Scientific Section, and the Working Group, on Psychiatry of IDD of the World Psychiatric Association (WPA) and served as Vice President of the International Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professionals (IACAPAP).

Kerim Munir

Iva Hodková

CZ
Iva Hodková je dětský a dorostový psychiatr. Specializovala se na komplexní lůžkovou péči, postupně na ambulanci a desítky let vykonávala soudně znaleckou činnost. Byla primářkou oddělení somatické péče a komplementu nemocnice a oddělení následné péče pro děti s neurovývojovými vadami. V roce 1994 byla jmenována ministrem zdravotnictví ředitelkou Dětské psychiatrické nemocnice Opařany. Věnovala se zásadním procesům restrukturalizace nemocnice, modernizaci, projektům pro léčebné programy, akreditacím nemocnice.

Působila v mnoha pracovních skupinách. Byla členkou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti JEP. Zapojila se do projektů společenské odpovědnosti, získala mnoho podporovatelů vč. zahraničních. Popularizovala nemocnici a obor. Podílela se jako spoluautorka na odborné literatuře.

Jako ředitelka a primářka ukončila svoji činnost v nemocnici Opařany na konci roku 2021. Nadále působí v pracovní skupině pro dětskou a dorostovou psychiatrii Ministerstva zdravotnictví, v jeho akreditační komisi, ve výboru profesní organizace Asociace dětské a dorostové psychiatrie, věnuje se poradenství a lidskoprávní oblasti jako expert Kanceláře veřejného ochránce práv.

EN
Iva Hodková is a child and adolescent psychiatrist. She has specialized in complex inpatient care, progressed to outpatient care and has been an expert witness for decades. She was the head of the Somatic Care and Complementary Hospital and the Aftercare Unit for children with neurodevelopmental disorders. In 1994, she was appointed by the Minister of Health as the Director of the Children's Psychiatric Hospital Oparany. She was involved in major processes of hospital restructuring, modernization, projects for treatment programs, accreditation of the hospital.

She served in many working groups. She was a member of the Committee of the Section of Child and Adolescent Psychiatry of the Psychiatric Society of JEP. She was involved in social responsibility projects and gained many supporters, including foreign ones. She popularized the hospital and the field. She contributed as a co-author to the literature.

As director and chief physician, she retired from the Opařany Hospital at the end of 2021. She continues to serve on the working group for child and adolescent psychiatry of the Ministry of Health, on its accreditation committee, on the committee of the professional organization Association of Child and Adolescent Psychiatry, and is involved in consulting and human rights as an expert of the Office of the Ombudsman.

Kerim Munir

David Havelka

CZ
David Havelka vystudoval psychologii a speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě a absolvoval studijní pobyt ve Velké Británii. Několik let pracoval jako klinický psycholog v Psychiatrické léčebně Šternberk a jako odborný asistent na Masarykově univerzitě. Během doktorského studia se věnoval výzkumu rodin, kde jeden z členů trpí duševním onemocněním nebo postižením. Od roku 2022 pracuje jako vedoucí psycholog v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany. Jeho současnou vášní, praxí i výzkumným zaměřením je zavádění praktických a na důkazech založených intervencí pro děti a dospívající, kteří jsou impulzivní, emočně dysregulovaní, mají potíže s kognitivními a exekutivními funkcemi. David Havelka přednáší na mnoha odborných konferencích a pravidelně publikuje v českých i zahraničních časopisech.

EN
David Havelka graduated from Masaryk University with two degrees in psychology and special education and completed a study stay in the UK. He worked for several years as a clinical psychologist at the Psychiatric Hospital Šternberk and as an assistant professor at Masaryk University. During the Ph.D. studies his research was focused on families, where one of the members has mental illness or disability. Since 2022 she has been working as a chief psychologist at the Opařany Children's Psychiatric Hospital. His current passion, practice and research focus is on the implementation of practical and evidence based interventions for children and adolescents who are impulsive, emotionally dysregulated, having troubles with cognitive and executive functions. Dr. Havelka lectures at many professional conferences and regularly publishes in Czech and international journals.

Kerim Munir

Michal Goetz

CZ
Michal Goetz je dětský a dorostový psychiatr, docent psychiatrie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, současně působí jako ředitel Dětské psychiatrické nemocnice Opařany. Dr. Goetz se přes dvacet let věnoval klinické práci a výzkumu. Jako hlavní řešitel a spoluřešitel získal národní výzkumné granty týkající se potomků rodičů s bipolární poruchou, ADHD a předčasně narozených dětí. Michal Goetz je autorem a spoluautorem řady vědeckých článků a kapitol v knihách. V roce 2018 byl předsedou organizačního výboru 23. světového kongresu International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP). V této organizaci pak zastával i funkci viceprezidenta. Po dvě období byl členem vědeckého a programového výboru American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP). Je voleným členem předsednictva v Sekci dětské a dorostové psychiatrie České psychiatrické společnosti a předsedou pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR pro dětskou a dorostovou psychiatrii. Dr. Goetz je dále hlavním autorem doporučených postupů pro léčbu ADHD vydaných Psychiatrickou společností. Je členem redakčních rad pediatrických a psychiatrických vědeckých časopisů. Dr.Goetz absolvoval v rámci výběrového programu Global Partnership in Child Psychiatry stáže v Bostonské dětské nemocnici a v Massachusettské všeobecné nemocnici na Harvardově lékařské fakultě. V roce 2016 působil jako hostující profesor na katedře psychiatrie na univerzitě v Calgary.

EN
Michal Goetz is a child and adolescent psychiatrist, associate professor of psychiatry at the 3rd Faculty of Medicine of Charles University in Prague, at the same time he is the general director of the Children's Psychiatric Hospital Opařany. Dr. Goetz has been involved in clinical work and research for over twenty years. As principal investigator and co-investigator, he has received national research grants related to offspring of parents with bipolar disorder, ADHD, and premature infants. Dr. Goetz has authored and co-authored numerous scientific articles and book chapters. In 2018 he was the chair of the organizing committee of the 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP). He also served as Vice President of the IACAPAP. For two terms he was a member of the Scientific and Program Committee of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP). He is an elected member of the Board of the Section of Child and Adolescent Psychiatry of the Czech Psychiatric Society and Chairman of the Working Group on Child and Adolescent Psychiatry of the Ministry of Health of the Czech Republic. Dr. Goetz is the lead author of the recommended guidelines for the treatment of ADHD published by the Psychiatric Society. He is a member of the editorial boards of pediatric and psychiatric scientific journals. Dr Goetz completed observeships at Boston Children's Hospital and Massachusetts General Hospital at Harvard Medical School as part of the Global Partnership in Child Psychiatry selection program. In 2016, he was a visiting professor in the Department of Psychiatry at the University of Calgary.

Přihláška na konferenci s mezinárodní účastí

Základní informace:

Dostupnost míst na konferenci nyní:
Doporučujeme vyplnit přihlášku i v případě, že jsou všechna místa již obsazená. Budeme Vás kontaktovat a informovat o možném uvolnění místa. Pro držitele voucherů na bezplatnou účast se stav dostupných míst nevztahuje.

Zálohovou fakturu, prosíme, uhraďte do 14 dnů. V případě neuhrazení částky ve stanoveném termínu bude Vaše registrace zrušena.

Storno podmínky

  • storno uplatněné do 31.5.2024 vrácení celého účastnického poplatku
  • storno uplatněné do 31.7.2024 vrácení 50% účastnického poplatku
  • storno uplatněné po 31.7.2024 bez vrácení účastnického poplatku

Simultánní tlumočení přednášek zahraničních přednášejících je zajištěno.

Osobní údaje:
Doplňkový program:
  • Možnost prohlídky ZŠ při DPN Opařany v časech 8:00 - 8:45, 12:15 - 13:15, 17:00 - 17:45. Počet osob není omezen
  • Během celé konference jsou volně přístupné historické a výstavní prostory u Křížové chodby
Oběd:
Slevy / registrační kódy k bezplatné účasti:
neplatný kód

Odesláním přihlášky se zavazuji uhradit konferenční poplatek ve výši 2000 Kč vč. DPH.

Pokud chcete vystavit fakturu na firmu, vyplňte následující firemní údaje:

Záštitu nad konferencí převzali

Sponzoři a partneři