g_sbirkakosovo

sbirka-pro-kosovo-zari-2007

Fotodokumentace sbírky pro Kosovo v roce 2007