Aktuality

2.4.2015 Světový den zvýšení povědomí o autismu

DPN  se  v  letošním  roce  k  akci  přihlásila.
Na 2. dubna připadá Mezinárodní den poruzumění autismu či zvýšení povědomí o autismu. Poznat ty, kteří jsou zainteresování k tomuto dni není těžké, neboť mnoho společností po celém světě v tento den osvěcuje své budovy modrým světlem a nebo se hlásí jiným způsobem pod symbolem modré barvy  k  projevu připomenutí  autistické poruchy.  Autismus je nemoc neurobiologická, která se projevuje hned v ranném dětství a je celoživotní.
Projevuje se  zejména  opožděním vývoje a různými zvláštními projevy v oblasti vývoje řeči,  komunikace, hry a navazování sociálních kontaktů.
Nemocí trpí v České republice více než 50 tisíc lidí. V posledních letech je této nemoci věnována  velká pozornost jak v řadách  laické veřejnosti, tak zejména  u odborníků. Diagnostice  a léčbě se věnuje právě obor dětská  a dorostová psychiatrie. Diagnostika pervazivní vývojové poruchy je náročná , komplexní a podílí se na ní další odbornosti .  Klinická psychologie,  neurologie, foniatrie,  ORL, genetika,  metabolické vady,  klinická logopedie.  U nemocného dítěte je důležité včas diagnostikovat a co nejdříve  zahájit  terapeutický a rehabilitační proces,  na kterém se podílí další specialisté jako speciální pedagogové ,  sociální terapeuti a další.  Cílem je např.integrace dětí do  běžných škol,  vedení  k možné samostatnosti pro běžný  život a minimalizovat invalidizaci. Rodiny  vyžadují psychoterapeutickou  podporu kvalifikovaným psychiatrem , psychologem , pedagogem  a dalšími   odborníky  s dlouhodobou  erudicí zejména v kognitivně behaviorální terapii a   zkušeností s  autistickými dětmi.Diagnostika,  léčba a péče  je náročná .  V  terapii  se  využívá  moderní  farmakoterapie ,  jejíž   účinek  byl  potvrzen  v kontrolovaných  studiích. K   ovlivnění  stereotypního  chování , agresivity   moderní antipsychotika  risperidon, ziprasidon, aripiprazol,  k  ovlivnění  poruch aktivity a  pozornosti  methylfenidát a atomoxetin. U úzkostně-depresivních poruch  antidepresiva  nejčastěji ze  skuppiny SSRI  apod. Pervazivních poruch na pracovištích  dětské a dorostové psychiatrie narůstá  a věkem přibývají  pacienti mezi 2. až 3.rokem. U  některých dětí je  komplikací  mentální  retardace a  výskyt   epilepsie.
DPN  Opařany přijímá  k  hospitalizaci   pro  diagnostiku   či  léčbu 20% přijímaných  pacientů. V  roce  2014  jsme se  posunuli řádově   do  stovkových   čísel  za  rok.

plakát