Aktuality

Komentované prohlídky historických interiérů nemocnice.

DPN Opařany umožňuje na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne od 20.11.2021 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY HISTORICKÝCH PROSTOR NEMOCNICE – MUZEA A ORATOŘE od 22.11.2021 následovně:

 1. sraz zájemců: na recepci DPN,

 2. prohlídky areálu bez průvodce jsou možné,

 3. návštěvníci jsou povinni dodržovat protiepidemická opatření Covid – 19 – dezinfekce rukou, ochrana dýchacích cest,

 4. maximální počet osob na 1 prohlídku je omezen na maximálně 6 osob, osoby jsou povinni dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti,

 5. prohlídka je umožněna pouze osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19 a s výjimkou dětí do 12 let

  1. prokáží potvrzením, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,  jde-li o:

  • osobu do dovršení 18 let věku,

  • nebo o osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění Covid – 19 ze zdravotních důvodů – doloží lékařským potvrzením,

  • nebo o osobu očkovanou proti onemocnění Covid – 19:

   • pokud od aplikace 1. dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu  ke dni prokazování této skutečnosti  neuplynula doba 14 dnů (musí absolvovat nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na onemocnění Covid – 19),

   • nebo v případě dvoudávkového schématu jí dosud nebyla podána 2. dávka očkovací látky a od aplikace 1. dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti  neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci 2. dávky očkovací látky (musí absolvovat nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na onemocnění Covi – 19),

   • nebo od aplikace 2. dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu ke dni
    prokazování této skutečnosti  neuplynula doba 14 dnů; (musí absolvovat nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na onemocnění Covdi – 19),

  1. nebo doloží platným certifikátem, že byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a u očkování uplynulo:

   • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní,

   • nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

  2. nebo doloží, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba nařízené izolace  a od prvního pozitivního  rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní – doloží lékařským potvrzením,

 6. Prokázání splnění některé z výše uvedených podmínek k umožnění komentovaných prohlídek kontroluje průvodkyně DPN před zahájením prohlídky a osobě, která má zájem o prohlídku, se nařizuje splnění podmínek prokázat. Osobě, která neprokáže některou z výše uvedených podmínek, nebude prohlídka umožněna.
   
  Aktualizace 22.11.2021

   


Prohlídku interiérů si objednejte předem na telefonním čísle 381 204 211 - recepce

Prohlédnout si areál nemocnice mohou návštěvníci i bez průvodce včetně naučné stezky.
4 kulturní památky : 1. bývalý jezuitský klášter (interiéry - křížová chodba, barokní refektář, muzejní prostory, oratoř), 2.vodárenská věž, 3. barokní brána Markéta, 4. park.

Přijeďte  se podívat na kulturní památky do nejstarší a největší dětské psychiatrické nemocnice. Místo, které  má krásnou atmosféru,  je vstřícné a přívětivé ke svým návštěvníkům.
Nemocnice nabízí k prohlídce  několik  historických památek.
Budovu A - bývalou jezuitskou barokní  rezidenci, barokní bránu Markétu, vodárenskou věž a rozsáhlý park s naučnou stezkou. V prostorách budovy A najdete stálou expozici historických dokumentů a předmětů, které  vás provedou historií psychiatrie v Opařanech od r. 1887 a 1924, barokní refektář se stropními freskami ze života sv. Františka Xaverského a vstup na oratoř kostela sv. Františka Xaverského.

Milovníci  Jižních Čech  naleznou v těsné blízkosti Opařan   mnoho  zajímavých cílů. Stádlecký most,  kostelík sv. Rozálie u Bernartic, zříceninu hradu Dobronice , města Tábor, Bechyně, Písek , Milevsko. Procházky v malebné jihočeské krajině potěší děti i dospělé. Hned v Opařanech můžete zajít do okolních lesů  a po dlážděné lesní cestě dojít na Jezuitský vrch pod myslivnou k tzv. " Obrázku Černé Madony svatotomské",  kudy se kdysi procházeli jezuité, kteří se v opařanském klášteře  připravovali na kazatele a misionáře .
Přijeďte na návštěvu do areálu a poznejte  příjemnou historickou atmosféru této lokality.