Aktuality

Ve dnech 20. - 21. 9. 2013 se konala v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany celostátní odborná konference XVII. Opařanské dny

Ve dnech 20. - 21. 9. 2013  se konala v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany celostátní odborná konferen-ce XVII. Opařanské dny na téma „ Kontinuita psychiatrické péče od dětství do dospělosti“. Zajímavá sdělení a workshopy s tématem poruch příjmu potravy, suicidality, traumatu, ADHD, autoimunních onemocnění, vzdělávacího procesu, ošetřovatelské péče, rehabilitace a další. Témata z praxe, z klinických studií.

Konference se konala v období diskusí a příprav transformace psychiatrie.
Transformační kroky jdou i směrem k dětské psychiatrii.
Nelze transformovat psychiatrii bez dětské a dorostové psychiatrie. Důraz je kladen na za-jištění dostatečného počtu odborníků dětských dorostových psychiatrů, systémové financo-vání, destigmatizaci, na dostupnosti služeb ambulantních a lůžkových, na mezirezortní spolupráci tak, aby psychické poruchy u dětí byly zachyceny včas a nedocházelo k poško-zení dítěte s ohledem na kvalitu života včetně dospělého věku. Dětští psychiatři mají za-stoupení v pracovní skupině MZ ČR.

Před konferencí 17.9.2013 zaznamenala dětská psychiatrie již 1. systémový úspěch. Dětská a dorostová psychiatrie se stala základní oborem specializačního vzdělávání. Je možnost rychleji doplnit odborníky do terénu a více zpřístupnit specializované ambulantní služby.

Včasný záchyt a diagnostika např. ADHD, úzkostí, poruch nálady, vývojových poruch, těž-kých duševních onemocnění, posttraumatických stresových poruch aj. dávají dítěti a jeho rodině šanci na správnou medicínskou léčbu a strategii co nejdříve. Předejde se tak kompli-kacím během vývoje v dětském věku a následně i v dospělosti.

Dětské a dorostové psychiatrii včetně konference věnuje pozornost Kancelář veřejného ochránce práv.
Zúčastnilo se celkem 140 účastníků. Součástí konference je i vernisáž výstavy k významu dětské a dorostové psychiatrie v Opařanech, prohlídka nemocnice, školy, koncert Petry Černoc-ké, další výstavy arteterapie a ergoterapie.

foto