Aktuality

Výběrové řízení na rezidenční místo v oboru Dětská a dorostová psychiatrie

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany (dále jen DPN), Opařany 121, 391 61 Opařany vyhlašuje dle dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR a vyhlášky č. 186/2009 Sb. výběrové řízení na 2 rezidenční místa pro rok 2024 – celé specializační vzdělávání v oboru Dětská a dorostová psychiatrie.

Termín pro podání přihlášky do výběrového řízení:  od 17. 6. 2024 do 25. 7. 2024

Hodnocení podaných přihlášek na uvedené rezidenční místo proběhne v termínu 26. 7. 2024 do 9. 8. 2024.

Kvalifikační předpoklady přihlášených do výběrového řízení:
Absolvent(ka) magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství nebo lékař(ka) ve specializační přípravě v uvedeném oboru specializačního vzdělávání, který(á) byl(a) zařazen(a) do příslušného oboru po 1. 7. 2017.

Doklady potřebné k účasti na výběrovém řízení:

 • přihláška do výběrového řízení,
 • vyplněný osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců) – nemusí dokládat stávající zaměstnanci DPN,
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců) – nemusí dokládat stávající zaměstnanci DPN,
 • neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal,
 • neověřená kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • přehled odborné praxe (součástí osobního dotazníku).

Hodnotící kritéria:

 • formální náležitosti - doložení požadovaných dokladů do výběrového řízení,
 • vzdělání a kvalifikace,
 • odborné znalosti a dovednosti,
 • jazykové znalosti,
 • osobnostní předpoklady.

Způsob hodnocení uchazečů: Komise jmenovaná DPN provede hodnocení přihlášek podle výše uvedených hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů. Pro osobní pohovory může hodnotící komise vyzvat jednotlivé uchazeče.

V případě získání rezidenčního místa v DPN se vybraný rezident stane zaměstnancem DPN.

S vybraným rezidentem bude uzavřen pracovněprávní vztah na dobu určitou trvající nejdéle do získání specializované způsobilosti rezidenta v daném oboru.

Přihlášku do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady doručte osobně na podatelnu DPN (budova ředitelství) v době od 7:00 do 14:00 nebo zašlete prostřednictvím doručovatele na adresu:

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
Podatelna
Opařany 121
391 61  Opařany

Přihláška musí být podána tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání přihlášek, tj. do 25. 7. 2024.

Obálky označte zřetelným nápisem Neotvírat - Výběrové řízení RM v oboru Dětská a dorostová psychiatrie a adresou uchazeče, na kterou bude v případě pozdního zaslání přihláška vrácena.

Potřebné informace podá Ing. Tatjana Nagyová, pište na e-mail tatjana.nagyova@dpnoparany.cz

Přílohy:
Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
Osobní dotazník rezidenta
Vyhláška č. 186/2009 Sb.