Aktuality

XVI. Opařanské dny – odborná konference dětské a dorostové psychiatrie na téma Pedopsychiatrie v denní praxi

23.-24.9.2011 proběhly již tradiční XVI. pedopsychiatrické dny v Dětské psychiatrické léčebně Opařany. Celkově bylo zaregistrováno a zúčastnilo se 220 účastníků lékařských a nelékařských profesí.

Opařanské dny  jsou pořádány  ve spolupráci s Asociací dětských a dorostových psychiatrů a s se Sekcí dětské a dorostové psychiatri PS ČLS JEP.

Odborný program zahrnoval  nabídku přednášek, workshopů a posterů.

Ve dvoudenním odborném programu  je  prostor i pro společenský program. V letošním roce zavítal s koncertem  mezi pedopsychiatry  Pavel Vítek, hudební trio Dobrá společnost  provázelo  po celý taneční večer a úspěšné tradiční  půlnoční zakončení  s pozvednutím číše na zdraví a úspěch u kašny provázeli herci z občanského sdružení Lumíci.

Na Opařanských dnech  se  tradičně setkávají  dětští psychiatři z celé republiky, a to jak z ambulantní tak z lůžkové péče. Častá je i účast zástupců dětské neurologie, kteří si spolu s námi uvědomují potřebu mezioborové spolupráce. Letos mezi účastníky nechyběli ani speciální pedagogové, kliničtí psychologové, ošetřovatelský personál. Lékařů bylo přes 80.

Denní praxe ukazuje, že stále stoupá poptávka po naší odbornosti, přibývá dětí s pedopsychiatrickou problematikou. Poruchy chování u dětí a mládeže často souvisejí s /třeba zatím nerozpoznaným a neléčeným/ psychickým onemocněním či poruchou.  Je potřeba osvěty u rodičů našich pacientů a i u dalších institucí, aby se dítěti dostala  adekvátní pomoc a zejména včasná.

Odborný program Opařanských dnů byl aktuální a zvolená témata se dotýkala jak diagnostiky, tak léčby / OCD, PAS, ADHD, poruchy chování a emocí, dissociativní poruchy, deprese, úzkosti/ . Vzpomenut byl nárůst sebevražedného  chování u dětské populace, problematika zneužívání a následné obtížné a dlouhodobé psychoterapie. Pozornost vzbudila přednáška o správné klinické praxi v DPA, přednáška o teorii mysli u autismu, či přednášky dětských neurologů : Dissociativní porucha motoriky v dětském věku či Motorické stereotypie u dětí. V diskusi  si všichni uvědomili potřebu spolupráce pedopsychiatra a dětského neurologa a včasné odesílání pacientů k vyšetření v rámci diferenciální diagnostiky potíží.  Neméně zajímavá byla i přednáška ze sexuologie, která nabídla další úhly pohledu na potíže dětského věku a připoměla v přednášce Porucha pohlavní identity v dětství  i  vývojové charakteristiky jednotlivých období  věku.  Potřebné a poučné byly  různé kazuistiky, ukazující na často obtížnou diferenciální diagnostiku a úskalí, pokud pedopsychiatrický pacient před dosažením plnoletosti je hospitalizován  na oddělení pro dospělé psychiatrické pacienty. V konkrétní kazuistice zůstal dlouho nerozpoznán Aspergerův syndrom, popsány zdravotní, osobní a sociální  důsledky chybné diagnostiky  schizofrenie.

Všech účastníků konference se dotýkaly otázky psychofarmakologie v denní praxi, zmíněna byla potřeba více intervencí psychoterapeutických, což naráží na některé problémy amb.praxe, což se snaží současná pedopsychiatrie řešit.

Stále před námi stojí úkol posílit počty pedopsychiatrů s ohledem na nárůst potíží v populaci. Není nás tak úplně málo – v současnosti asi 140, ale zvyšuje se věk pedopsychiatrů. Stále jsou v republice regiony se zhoršenou dostupností pedopsychiatrické péče, nutností dojíždění za specialistou. Praxe ukazuje, že není možné, aby léčbu dítěte vedl psychiatr pro dospělé, jenž je erudován pro práci s dospělou klientelou, která má jiné potřeby. Pro pedopsychiatra je nezbytné vědět, jak vypadají duševní obtíže v různém věku dítěte /obraz dané poruchy se s věkem  mění/, nezbytná je znalost vývojové psychologie. Pro praxi je i nutno umět  komunikovat s rodiči dítěte a spolupracujícími zařízeními : PPP, SPC, se školami a školkami, s OSPOD a dalšími. 

Úkolem současné pedopsychiatrie je stále více informovat veřejnost o okruzích potíží, které léčíme, edukovat rodiče i školy o správném přístupu k dětem s našimi diagnózami, nutná  je pomoc destigmatizovat pedopsychiatrii !  Zde už se objevují  „první vlaštovky“ ze stran osvícených pediatrů i neurologů, též klinických i poradenských psychologů, kteří se nebojí rodičům říci, že určité zdravotní obtíže jejich dítěte může léčit jen pedopsychiatr, že z návštěvy u něj nemusí mít obavy,  a tak podpoří  včasné odeslání pacienta na dětskou psychiatrii,  pokud tam svou diagnosou z okruhu Fxx.x  /dle MNK 10/ skutečně patří.

Naším úkolem zůstává boj za adekvátní dostupnou síť pedopsychiatrických pracovišť a odbornou úroveň péče v nich prováděné.  Nechceme psychiatrizovat některé nemedicínské problémy naší doby, nechceme ale ani dopustit, aby děti zůstaly bez péče, pokud ji potřebují.

Stále si zdůrazňujeme potřebu účelné farmakoterapie, kdy by se mělo léčit podle doporučených postupů, ale zároveň nemělo plýtvat prostředky ZP.

Komunikace mezi spolupracujícími odbornostmi by měla napomoci, aby se vyšetřovalo indikovaně, efektivně, ne nadbytečně, což je zátěží jak pro dítě, tak pro společnost.  

Přátelská atmosféra tradičních již XVI.  Opařanských dnů  pomohla otevření řady aktuálních témat  i posílení vzájemných vztahů spolupracujících odborníků . I o tomto lidském setkávání tyto akce jsou.

Pořadatelům  patří veliké poděkování .

MUDr. Iveta Vadlejchová

Dětská psychiatrická ambulance Chomutov

vadlejchova.iveta@email.cz

Fotogalerie, Česká televize(1), Česká televize(2)
Pozvánka, program, souhrny