Arteterapie

Arteterapie jako součást léčby

Terapeutka
Mgr. Helena Válečková

Těžištěm terapie je zapojení technik využívajících rozmanité přístupy práce s výtvarnými materiály (keramickou hlínou, kresebnými a malířskými barvami a pomůckami, prostředky k vytváření koláží, papírových plastik apod.), orientované k podpoře aktivizace latentního kreativního potenciálu jako přirozené dispozice, která je osobnosti vlastní, nezávisle na psychické, mentální úrovni či míře postižení. Odkrývání kreativních zdrojů a probouzení tvořivých možností napomáhá při léčbě psychických onemocnění a poruch k spouštění autosanačních mechanismů, podpoře sebeuvědomění, sebedůvěry a sebeúcty, motivující k otevřenosti změnám, osobnímu rozvoji, vyrovnávání se s deficity a práci s poruchou.

Za využití psychoterapeutických postupů, volených s přihlédnutím k individuální problematice pacienta, pracujeme dále s možnostmi prostředků výtvarného umění poskytnout prostor pro expresi, reflexi a zpracování vlastního prožívání a pocitů, s tím, co je tíživé, i s tím, co je inspirativní, co je odhalováno jako pozitivní, přirozeně regulující a aktivizující dispozice osobnosti. Významným aspektem pro podporu obnovy integrity a kompetencí k regulaci psychické rovnováhy je v rámci terapie nosnost uměleckých prostředků ke zprostředkování uvolnění, ventilace a sublimace emocí, zpracovávání tíživých pocitů a traumatizujících zkušeností. S podobným cílem je v terapii zapojena práce se symbolizací prožívání ve výtvarné formě, která umožňuje odstup a nadhled a může tak napomáhat lepší orientaci v osobní situaci, náhledu na problém, být prostorem pro hledání řešení neuspokojivých stavů v zástupné metaforické rovině. Velkou hodnotu v rámci terapie má uplatnění výtvarného vyjádření jako kanálu hluboce sdělné komunikace a potenciál umělecké tvorby k emoční podpoře a rozjasnění. Jedním z možných prostředků terapie je rovněž stimulace a citlivé vedení vývoje tvorby s cílem ovlivnit zrání a zdravý rozvoj osobnosti.

Terapie probíhá v malých skupinkách nebo individuálně, v klidné, přátelské atmosféře, její zaměření je určováno s ohledem na terapeutický plán a záměr, stanovený ošetřujícím lékařem, ve spolupráci s terapeutickým týmem. Bývá zapojena v celkové léčebné péči při psychických poruchách nebo onemocněních různých diagnostických okruhů, při afektivních poruchách, při poruchách vyvolaných stresem, neurotických poruchách, při poruchách chování a emocí v souvislosti s deprivací, vývojovou krizí, či hyperkinetickým syndromem, při psychotických onemocněních a jiných diagnózách, vždy s přihlédnutím k individuálním potřebám pacienta.

Fotogalerie: