Historie

Vlajka ČR Informace o historii v českém jazyce

Vlajka DE Informace o historii v německém jazyce

Vlajka EN Informace o historii v anglickém jazyce

1.září 1887 - 2017 
130 let poskytování psychiatrické péče v nemocnici v Opařanech

Opařany jsou v nejstarších záznamech připomínány jako tvrz s pivovarem, kterou koupil v r. 1268 Přemysl Otakar II. Od pražského arcibiskupa Jana III. Po té následovaly další rody, které Opařany vlastnily a přebudovávaly. Za válek husitských patřily přechodně k Táboru. Historická jména Vít ml. ze Rzavého, Anna Chrtová z Dlouhé vsi, Jan Vitte z Lilienthalu, Anna Hozlauerová z Kalenic a na Olší - ta vystavěla v Opařanech nové sídlo či zámek. Od r. 1656 patřily Opařany hraběnce Františce Slavatové, rozené z Meggau na Cáchlově, která proslula svoji dobročinností. V r. 1657 založila v Opařanech zámeckou kapli. Její syn Jan Jáchym Slavata z Chlumu, císařský komorník a zemský soudce je prodal r.1667 jezuitské koleji Tovaryšstva Ježíšova v Jindřichově Hradci . Od této koleje koupila v r. 1699 statek opařanský s dalším majetkem kolej Jezuitů v Praze a připojila je k majetku bernartickému a dobronickému. Tvrz v Opařanech byla z kamene a dřeva ještě na začátku 18. století. S příchodem jezuitů došlo v Opařanech k rozsáhlému budování. Byly zbourány zbytky staré tvrze i kaple z doby Slavatovské. Posledním zbytkem tvrze je dvoupatrový sklípek v areálu nemocnice na 1. nádvoří . Stavba rezidence byla započata pražskými jezuity r. 1717 a dokončena r. 1727. V r. 1735 byla dokončena stavba Diezenhoferovského kostela zasvěceného sv. Františku Xaverskému. Na okraji obce vyrostla velkolepá residence kláštera a kostela. V kláštěře byli vychováváni kněží v kazatele a misionáře. Rezidence byla určena pro členy řádu s plicními chorobami, a proto byly v okolních lesích zbudovány cesty a dlážděné lesní komunikace pro vycházky. Tyto doby dosud připomíná cesta k "obrázku" na Jezuitský vrch pod myslivnou. Po zrušení jezuitského řádu připadl majetek v Opařanech a Bernarticích r. 1773 studijnímu fondu. V r. 1779 byla zřízena jezuity škola a r. 1795 byla z panských stájí upravena nová školní budova, která dnes již neexistuje. Na jejím místě stojí dnes administrativní budova nemocnice vedle kostela. Jezuitský majetek byl ve veřejné dražbě zakoupen kněžnou Quidobaldina z Paarů a připojila ho k panství v Bechyni. V bývalém kláštěře byly umístěny vrchnostenské úřady a byty úředníků a o kláštěře se začalo mluvit jako o zámku. Od r. 1854 byl majetek nabízen zemskému výboru pro různé účely.

Až v roce 1887 byly Opařany pronajaty a v r. 1889 zakoupeny zemským výborem a určeny k psychiatrické péči pro dospělé. Provoz byl zahájen 1.9.1887. Dospělá psychiatrie byla od r. 1924 nahrazena psychiatrickou péčí pro děti. V roce 1924 bylo v zájmu státu vybudováno první zařízení pro děti s psychickými poruchami po vzoru zařízeních pro dospělé včetně moderní školy školy s tělocvičnou, sluneční lázní a s krytým bazénem. Zpočátku nebyla koncepce oboru dětské psychiatrie , převažovaly děti s mentálními defekty a sociální problematikou. S postupem doby a s pokrokem medicíny včetně koncepce oboru se po několik generací přebudovávalo zařízení pro kvalitnější péči a indikované psychiatrické případy. Přibýval počet lékařů a erudovaného ošetřovatelského personálu. Klesal počet lůžek, zkvalitňovaly se diagnostické a terapeutické oblasti, byl zájem na moderním pojetí zařízení, redukovaly se plochy ložnicové ve prospěch ploch pro terapeutické aktivity, diferencovala se péče směrem k pacientovi, využíval se areál pro rehabilitační programy a resocializační programy. Pro účely dětské psychiatrie je zařízení využíváno dosud. Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Nemocnice je největším poskytovatelem zdravotních služeb v oboru dětské a dorostové psychiatrie v ČR.

Vývoj počtu lůžek :
v počátku 450-550 lůžek, r. 1970-1990 350 lůžek, r. 1990 270 lůžek, r. 1997 - 200/185 lůžek, r.2007-200/180 lůžek, r.2011 160  lůžek, r. 2012-2016 150 lůžek. Od dubna 2016 - 130 lůžek. Od července 2017 - 110 lůžek. Od ledna 2020 - 90 lůžek. Od ledna 2022 - 60 lůžek.

Aktualizováno: 27.3.2023

 

Ohlédnutí za historií dětské a dorostové psychiatrie v Opařanech 1924-2014

Dětská a dorostová psychiatrie v Opařanech - slavila 90 let existence. Navázala v r. 1924 na poskytování zdravotních služeb dospělé psychiatrie.

Poslední rozsáhlejší zpracování a vydání v tištěné podobě historie dětské psychiatrie v Opařanech bylo ke 100. výročí 1887-1987.

K historii naší opařanské psychiatrie a dětské psychiatrie existuje mnoho archivních materiálů jak v Opařanech, tak v archivech, a to hlavně ve Státním oblastním archivu v Třeboni.

K 90.výročí jsme zahájili další etapu zpracování historie. Založili jsme navíc ve 3 výstavních síních v nemocnici výstavu k významu psychiatrie v Opařanech. Na dobových fotografiích, dokumentech, předmětech je zachycen historický vývoj. Část z ní je mobilní . Proběhly 3 slavnostní semináře k výročí s prezentací zejména nových dat, dokumentů, fotografií v Opařanech a v Praze, vč. mobilní výstavy.

Více než půl roku probíhají práce na zmapování historických materiálů, které byly o zdejším zdravotnickém zařízení v minulosti vytvořeny. Historiografická práce je v současné době těsně před dokončením. Jejím výstupem bude komplexní text popisující vývoj někdejšího ústavu od jeho založení až po dnešek. Věříme, že se podaří ji během příštího roku také vydat tiskem, aby byla přístupná všem zájemcům.

Mezi archívními zdroji byla nalezena řada dosud neznámých či nepoužitých materiálů. Jedná se například o filiální kroniku vedenou školskými sestrami Kongregace sv. Františka Serafínského, které v opařanské ústavní škole působily jako učitelky od jejího otevření v roce 1926 až do politického zákazu roku 1956. Dalším novým zdrojem byly dvě farní kroniky, do nichž jsme mohli nahlédnout díky laskavé spolupráci opařanského faráře p. Josefa Charypara či digitalizovaná kronika obce Opařany. Personální spisy, kterými disponuje archív DPN, jsme v neposlední řadě využili k doplnění chybějících informací o jednotlivých ředitelích, kteří zdejší dětské zařízení postupně vedli. Velkým přínosem byla spolupráce s někdejším ředitelem MUDr. Josefem Křížem, který ochotně odpovídal na otázky a pomáhal doplnit bílá místa v našich znalostech.

Díky rozsáhlému materiálu, který byl shromážděn, se podařilo získat dostatek poznatků také o obdobích, o nichž jsme doposud věděli jen velmi málo. Takovým obdobím byla zejména druhá světová válka a počátek poválečného období. Podařilo se zdokumentovat např. nesmírně devastační vliv, jaký na opařanský areál měla postupná přítomnost čtyř armád během válečných a poválečných let. Dokázali jsme popsat, jakým způsobem bylo v padesátých letech prováděno omezování náboženské svobody zdejších pacientů. Zmapovali jsme průběh a výsledky rozsáhlé hygienicko-epidemiologické akce v polovině padesátých let, která řešila katastrofální zdravotní situaci v tehdejší léčebně. Dohledali jsme, co se dělo s opařanskými pacienty v době, kdy byl ústav v roce 1944 z vlastního areálu vyhnán a de facto likvidován. A tak by bylo možné pokračovat dlouho.

Další rozsáhlou zpracovávanou kapitolou je období po r. 1989.

V tomto připomenutí nezacházíme do konkrétních dat.

Od 1.7.2013 došlo ke změně názvu. Dětská psychiatrická léčebna Opařany byla přejmenována na Dětská psychiatrická nemocnice Opařany.

V roce 2015 byla vydána kniha KDYŽ SE ŘEKNE OPAŘANY, s podtitulkem Historie první dětské psychiatrické nemocnice v českých zemích. Autorkou je Mgr. Martina Řehořová, Ph.D. Realizaci této knihy zadala a financovala Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Zpracována byla u příležitosti 90. výročí založení dětské psychiatrie v Opařanech.

https://www.historickasidla.cz

 

Aktualizováno: leden 2022